Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Přijímací řízení na VOŠ

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ

pro obory:

Účetnictví a daně 63-41-N/22 denní forma vzdělávání

Bankovnictví 63-43-N/03 denní forma vzdělávání

Účetnictví a daně 63-41-N/22 kombinovaná forma

Bankovnictví 63-43-N/03 kombinovaná forma

Přihlášky přijímáme do 23. 9. 2022

Přijímací řízení se koná

27. září 2022 od 9:00 hodin v budově školy

Dostavte se osobně k přijímacímu řízení a vezměte s sebou originál maturitního vysvědčení. V případě, že se nemůžete v uvedený termín do školy dostavit, omluvte se mailem (obchodniakademiekt@oakt.cz) popřípadě telefonicky (376313551, 376313556)

Ing. Soňa Rabušicová v.r.
V Klatovech 30.8.2022

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do VOŠ

Účetnictví a daně 63-41-N/22, forma kombinovaná – PŘIJATÍ (po splnění podmínek uvedených v pozvánce k přijímacímu řízení)

Balíková Dagmar, Hofová Monika, Rovenský Lukáš

V Klatovech dne 30. srpna 2022
Ing. Soňa Rabušicová

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ

pro obory:

Účetnictví a daně 63-41-N/22 denní forma vzdělávání

Bankovnictví 63-43-N/03 denní forma vzdělávání

Účetnictví a daně 63-41-N/22 kombinovaná forma

Bankovnictví 63-43-N/03 kombinovaná forma

Přihlášky přijímáme do 26. 8. 2022

Přijímací řízení se koná

30. srpna 2022 od 9:00 hodin v budově školy

Dostavte se osobně k přijímacímu řízení a vezměte s sebou originál maturitního vysvědčení. V případě, že se nemůžete v uvedený termín do školy dostavit, omluvte se mailem (obchodniakademiekt@oakt.cz) popřípadě telefonicky (376313551, 376313556)

Ing. Soňa Rabušicová v.r.
V Klatovech 24. 6. 2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do VOŠ

V Klatovech dne 24. června 2022
Ing. Soňa Rabušicová
ředitelka školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023 do VOŠ

Přijímání ke vzdělávání na Vyšší odborné škole probíhá v souladu s § 93 až § 95 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a § 2 vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.

Budeme přijímat na studijní obory:

Na každý obor a formu v počtu 30 studentů.
Ke vzdělávání do 1. ročníku bude přijat uchazeč, který získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, projeví zájem o vzdělávání tím, že podá včas přihlášku (pro 1. kolo do 24.6.2022) a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy (dostaví se k přijímacímu řízení, předloží originál maturitního vysvědčení). Pokud bude přihlášených uchazečů větší počet, než je počet míst povolených zřizovatelem, bude stanoven pořadník podle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení. V případě shody na posledních místech, rozhodne známka z cizího jazyka, jinak bude posunut počet přijímaných uchazečů směrem dolů. Přijímací zkoušky se nekonají.
Počet dalších kol a termíny přijímacího řízení stanoví ředitelka školy. Počet studentů přijímaných v jednotlivých kolech přijímacího řízení a počet volných míst ponechaných pro potřebu odvolacího řízení stanoví ředitelka školy.
Nejméně 14 dnů před termínem konání 1. kola přijímacího řízení (a nejméně 5 dnů před konáním dalších kol) zašle ředitelka školy uchazeči pozvánku. Její součástí budou informace o požadavcích k přijímací zkoušce (pokud se koná), o postupu při přijímání bez přijímacích zkoušek, o počtu přijímaných uchazečů a dalších podmínkách.

Ředitelka školy zveřejní na stránkách www.oakt.cz přijaté uchazeče a odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů ode dne konání přijímacího řízení nebo ode dne vydání rozhodnutí, nejdříve však 1. června. V souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů ředitelka školy zveřejní:

Přijatý uchazeč musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
Školné je Kč 3000,-- a platí se ve 2 splátkách.
Kombinovaná forma probíhá zpravidla 1x za 2 týdny v pátek odpoledne od 12:00 do 17:30 a v sobotu od 7:50 do 17:00. (Je možné využít ubytování v našem Domově mládeže). Vše se přizpůsobuje kalendáři (prázdniny, svátky, kdy se neučí).
K přihlášení lze použít přihlášku zveřejněnou na našich internetových stránkách www.oakt.cz

V Klatovech 31. ledna 2022
Ing. Soňa Rabušicová, ředitelka školy

Přihláška ke studinu na Vyšší odborné škole (xls)