Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Odpolední a večerní kurzy

Škola organizuje v odpoledních a podvečerních hodinách kurzy anglického, německého, francouzského a španělského jazyka. Jsou určeny dospělým zájemcům a studentům středních škol, při dostatečném počtu zájemců se otevírají i kurzy pro žáky základních škol. Pokud nejsou otevřeny samostatné kurzy, mohou být zájemci z vyšších ročníků ZŠ zařazeni do kurzů pro dospělé.

Základy jazyka si žáci osvojí v základních kurzech, na ně navazují kurzy střední. Konverzační kurzy jsou určeny žákům s dobrými vstupními znalostmi jazyka, kteří se chtějí zdokonalit v mluveném projevu. Přípravné kurzy ke státním zkouškám a mezinárodním certifikátům, připravují žáky ke složení státní jazykové zkoušky základní či mezinárodních certifikátů úrovně B1, B2. Podnikům a institucím nabízíme kurzy podle zadání zaměstnavatele. Ve všech kurzech vyučují aprobovaní učitelé cizího jazyka.

Kurzovné 2022/2023


Kurzovné 2022/23
Základní, střední a konverzační kurzy – 2 hodiny týdně pololetí 10 a více žáků pololetí 7 – 9 žáků
Dospělí žáci 2 200,- Kč 2 750,- Kč
Žáci ZŠ a SŠ, senioři nad 65 let 1 900,- Kč 2 450,- Kč
Přípravný kurz k FCE - 2 hod. týdně 55 hodin 10 a více žáků 55 hodin 7 - 9 žáků
Všichni žáci 3 900,- Kč 4 500,- Kč

Je možné otevřít i kurzy s menším počtem žáků – cena dohodou.

O výjimkách při placení kurzovného rozhoduje ředitelka školy.

Základní kurzy

Jsou určeny pro úplné začátečníky (1.ročník) i pokročilejší zájemce. Absolvování celého kurzu v rozsahu 420 hodin vede k osvojení základních dovedností mluveného i psaného projevu. Při dotaci 2 hodiny týdně (70 hodin ročně) trvá základní kurz 6 let. Při dostatečném počtu zájemců je možné otevřít intenzivnější kurzy o 3 nebo 4 hodinách týdně. O absolvování ročníku nebo celého kurzu obdrží posluchači na požádání osvědčení.
Do těchto kurzů jsou zařazováni i žáci nejvyšších tříd ZŠ a studenti středních škol. Pracuje se s moderními učebnicemi, které od samého počátku výuky rozvíjejí schopnost aktivně komunikovat i bez rozsáhlých znalostí gramatiky a slovní zásoby. Noví zájemci mohou být podle stupně svých již dříve získaných znalostí zařazeni do vyšších ročníků, přistoupit je možné i v průběhu školního roku.
Po absolvování prvních dvou ročníků dosáhnout žáci úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce, po absolvování 3. a 4. ročníku úrovně A2, rozsah probraného učiva celého šestiletého základního kurzu odpovídá úrovni B1 SERR.

Ve školním roce 2022/2023 jsou otevřeny tyto základní kurzy:
angličtina: 1. a 3. ročník

němčina: 2. a 6. ročník
francouzština 6. ročník
španělština: 6. ročník

Všechny kurzy jsou o 2 hodinách týdně.

Podrobnější údaje o kurzech

Značka kurzu Den od – do Učebnice Vyučující
Angličtina
AZ1 pondělí 16.30 – 18.00 New English File Elementary Mgr. Kreuzerová
AZ3 pondělí 17.30 – 19.00 NewEnglish File Elementary Bc. Adámek
Němčina
NZ2 středa 16.30 – 18.00 d.leicht 1 Mgr. Šandová
NZ6 pondělí 16.30 – 18.00 d.leicht 4 Mgr. Šandová
Francouzština
F6 čtvrtek 17.30 – 19.00 Allez hop! 2 Ing.. Moravová
Španělština
Sp6 čtvrtek 16.15 - 17.45 Aventura 3 Mgr. Morava

Střední kurzy

Střední kurzy jsou určeny pokročilým žákům a slouží k prohloubení jazykových znalostí získaných v základním kurzu. Rozsah kurzu je 280-315 hodin, při 2 hodinách týdně (min. 70 hodin ročně) trvá 4 roky. Rozsah probraného učiva středního kurzu odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Noví zájemci jsou zařazováni do jednotlivých ročníků podle  stupně dosud získaných znalostí, přistoupit je možné i v průběhu školního roku.

Ve školním roce 2022/2023 jsou otevřeny tyto kurzy:
angličtina:      1. a 4. ročník
němčina:        3. ročník

Podrobnější údaje o kurzech

Značka kurzu Den od – do Učebnice Vyučující
Angličtina
AS1 pondělí 16.00 – 17.30 English File Intermediate, 3rd ed. Mgr. Chvojka
AS4 středa 17.30 – 19.00 Insight Upper Intermediate Mgr. Geňatová
Němčina
NS3 čtvrtek 16.30 - 18.00 Aspekte neu, B2 Mgr. Šandová

Konverzační kurzy

Konverzační kurzy vedou k upevňování a rozvíjení nabytých znalostí. Mohou mít různou vstupní úroveň, minimálně však úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce.

Ve školním roce 2022/2023 neprobíhá na škole žádný konverzační kurz

Přípravné kurzy

A) Přípravný kurz ke zkoušce FCE z angličtiny

Jednoletý kurz, který cíleně připravuje žáky ke všem částem písemné i ústní zkoušky úrovně B2. Absolvování tohoto kurzu je i dobrou přípravou k maturitě a ke specializovanému studiu angličtiny na vysokých školách.

Certifikátem zkoušky FCE může být nahrazena školní část maturitní zkoušky

B) Přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce základní z anglického a německého jazyka

Jednoletý kurz, který ve zhuštěné podobě shrnuje a prohlubuje učivo základního kurzu a cíleně připravuje ke všem částem písemné i ústní zkoušky úrovně B2.

Ve školním roce 2022/2023 probíhá přípravný kurz ke zkoušce FCE z angličtiny. Kurzy ke státní zkoušce z anglického a německého jazyka nebyly pro nedostatečný počet zájemců otevřeny.

Kurzy pro podniky a instituce

Mohou probíhat v budově školy nebo přímo na pracovišti, náplň i doba vyučování se řídí požadavky zadavatele.