Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
39 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Studijní obory obchodní akademie

Obor vzdělání - Obchodní akademie (63-41-M/02):
- 4 roky v denní formě vzdělávání
- je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří úspěšně splnili povinnou školní docházku
- pro tento obor nejsou stanoveny zvláštní podmínky zdravotní způsobilosti

Žáci se budou vzdělávat podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem č. 12698/2007-23 vydaným MŠMT dne 28. 6. 2007
Přehled vzdělávacích oblastí:

- Jazykové vzdělávání a komunikace (český jazyk, dva cizí jazyky)
- Společenskovědní vzdělávání
- Přírodovědné vzdělávání
- Matematické vzdělávání
- Estetické vzdělávání
- Vzdělávání pro zdraví
- Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
- Odborné vzdělávání (podnik, finance, trh)

Tyto vzdělávací oblasti pomohou absolventům, aby byli schopni se efektivně učit, samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, aby se uměli vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých situacích, aby byli schopni pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k rozvoji mezilidských vztahů, aby podporovali hodnoty národní kultury, aby optimálně využívali svých osobních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, aby pracovali s informacemi a prostředky ICT a efektivně hospodařili s finančními prostředky, dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a zároveň usilovali o nejvyšší kvalitu své práce.


Třída se SPORTOVNÍM zaměřením
Žáci této třídy budou mít možnost prohlubovat své sportovní nadání díky zvýšené hodinové dotaci v rámci vzdělávání pro zdraví (tělesná výchova). Konkrétní náplň bude ovlivněna skladbou žáků této třídy.

Třída s JAZYKOVÝM zaměřením
Žáci této třídy budou mít možnost prohlubovat své jazykové dovednosti v rámci zvýšené hodinové dotace ve zvolených cizích jazycích. Žáci si povinně volí 3 cizí jazyky, škola nabízí výuku anglického, německého, francouzského, španělského a ruského jazyka.

Studium se realizuje v moderně zařízené historické budově. Žáci se zde učí ve čtyřech počítačových učebnách vybavených kvalitní výpočetní technikou. K jejich dalšímu rozvoji a ke zkvalitnění výuky přispívají dvě učebny s interaktivními tabulemi, kde jsou žáci aktivně zapojováni do výuky a dvě multimediální učebny. Další běžné učebny byly vylepšeny kvalitními osvětlovacími tělesy a bezprašnými tabulemi.

Pro hlubší rozvoj zdravého způsobu života absolvují žáci 1. ročníku lyžařský kurz na Šumavě a ve 2. ročníku turistický kurz na Butově u Stříbra. Jako součást odborného vzdělávání ve 2. a 3. ročníku žáci získají praktické zkušenosti a dovednosti v rámci odborné praxe. Dovednosti potřebné pro průvodcovské zkoušky si žáci prakticky ověří při exkurzi do Chorvatska.

Žáci mohou během studia složit státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence, základní státní zkoušky z německého nebo anglického jazyka a získat základní certifikát pro průvodce CR.

Škola spolupracuje s partnerskou školou v SRN ve Waldmünchenu, účastní se společných workshopů v SRN a pořádá několikadenní zájezdy do Anglie.