Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
39 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Historie

Začátky

Na počátku 20. století si představitelé města Klatov uvědomili, že stávající obchodní škola pokračovací, určená pro učně, ale i pro úředníky, už nestačí a že je zapotřebí zřídit ve městě školu vyššího typu, totiž dlouholetou obchodní školu. Takových škol bylo v Čechách tehdy pouze dvanáct a nejbližší z nich byly v Plzni a v Písku.

Ústav byl plánován původně pouze pro chlapce, ale protože byl značný zájem o studium i mezi dívkami, bylo 22. září 1908 zahájeno vyučování ve dvou třídách, jedné chlapecké a druhé dívčí. Škola se jmenovala Jubilejní obchodní škola královského města Klatov a byla spravována městem, které pro ni vyčlenilo prostory ve staré gymnaziální budově. Ředitelem školy byl jmenován Karel František Uhl, profesor obchodní školy v Praze, který měl k dispozici pouze dva učitele interní a dva externisty.

O tři roky později dostal ústav od ministerstva školství tzv. právo veřejnosti a v této souvislosti se změnil jeho název na Veřejnou městskou obchodní školu. Ta se pak v roce 1925 přestěhovala do nové školní budovy u parku. V roce 1933 se začala jmenovat Masarykova československá obchodní škola.

historie

Zde vidíte, jak se měnila podoba školy

Vznik obchodní akademie

Dvouletá obchodní škola samostatně existovala 31 let. Na začátku třicátých let se však už jevila potřeba zřídit v Klatovech čtyřletou obchodní akademii, ukončenou maturitou. Tu už měli, podobně jako kdysi obchodní školu, i v Plzni.

Obchodní akademie byla zřízena městem Klatovy na základě usnesení městského zastupitelstva schváleného ministerstvem školství v dubnu 1939. Toto školské zařízení se sestávalo ze čtyřtřídní obchodní akademie, z dvoutřídní obchodní školy a z odborné školy pokračovací, která byla předtím organizačně přičleněna i k samostatné obchodní škole. Žáci prvního ročníku obchodní akademie, bylo jich čtyřicet, zahájili studium 1. září 1939 v budově dřívějšího sirotčince, kterou obchodní akademie dostala do vínku, dnešního dětského a psychiatrického oddělení klatovské nemocnice.

Život obchodní akademie nepříznivě poznamenala válka.O dva roky později už byla zrušena a zůstala jen obchodní škola a škola pokračovací a těm byla školní budova odebrána pro potřeby Hitlerjugend a až do konce války neměly vlastní střechu nad hlavou. Učilo se v okresním domě (dnešní budově základní školy v Komenského ulici), v zemědělské škole, v gymnáziu, nakonec se podobně jako na jiných školách nevyučovalo vůbec. Mnozí učitelé i žáci byli totálně nasazení a 21 žáků a absolventů školy zaplatilo válku životem.

Rok 1945 přinesl i znovuzrození obchodní akademie v Klatovech, která, sice opožděně, zahájila školní rok 1945/46 ve své vlastní budově. Na obchodní škole byly otevřeny hned tři první ročníky a dva ročníky druhé, na obchodní akademii začalo v prvních ročnících studovat 103 žáků a do druhého ročníku bylo přijato 30 studentů, většinou těch, kteří byli nuceni přerušit studium po uzavření školy v roce 1941. Tito žáci pak skládali první maturitní zkoušky na obchodní akademii v Klatovech.

50. léta

 Život obchodní akademie však opět nebyl dlouhý. Přišel vítězný únor a i klatovská obchodní akademie byla změněna na vyšší hospodářskou školu a obchodní škola na hospodářskou školu, od roku 1950 pak oba typy škol měla společné označení hospodářská škola.

Změnila se skladba předmětů a jejich náplň. Tento typ školy už neměl vychovávat zdatné obchodníky a úředníky, ale administrativní pracovníky. Změnila se však i struktura žactva, což se na venek projevilo tím, že studium se zde stalo převážně záležitostí dívek.

V roce 1950 přišla škola o svou budovu, která byla přičleněna k nemocnici, a během tří let se dvakrát stěhovala, nejdříve do svého někdejšího působiště, do školní budovy v parku a v roce 1953 do gymnaziální budovy na Plánické ulici, která jí byla přidělena a kde sídlí dodnes.

Ještě dvě události z padesátých let, které poznamenaly chod školy, je vhodné připomenout, a sice v roce 1951 byla zřízena v přízemí bývalé budovy Hospodářské záložny na rohu klatovského náměstí, tam, kde dnes sídlí okresní úřad, první klatovská menza a ve vyšších podlažích byl umístěn internát. Ten se v roce 1959 přestěhoval na okraj města do Puškinovy ulice, kde bydlí studenti ze vzdálenějších míst dodnes.

V roce 1953 začal existovat na klatovské hospodářské škole nový typ studia - studium při zaměstnání, které nejdříve formu večerního studia, pak se k němu přiřadilo studium dálkové, které setrvává dodnes.

A snad ještě jedna připomínka pro pamětníky. V roce 1954 se uskutečnila první chmelová brigáda a na chmel se pak z klatovské ekonomky jezdilo pak dvacet let.

Období střední ekonomické školy

1. února 1961 byly školy s ekonomickým zaměřením opět přejmenovány. Z čtyřleté hospodářské školy se stala střední ekonomická škola a z dvouleté hospodářské školy ekonomická škola. Klatovské střední ekonomické škole byl přidělen obor všeobecná ekonomika a na ekonomické škole se začal studovat obor technika administrativy.

Šedesátá léta znamenala uvolnění i ve školách. Na klatovské SEŠ se to projevilo tak, že bylo možné otevřít i druhý obor, a sice ekonomiku služeb, a že byl podobně jako jinde kladen větší důraz na výuku západních jazyků. Kromě angličtiny a němčiny, které je možné studovat na obchodní akademii dnes, se zde vyučovala i francouzština a španělština, které si bylo možno zvolit vedle ruštiny a matematiky za předmět maturitní.

V roce 1964 se zavádí do osnov středních ekonomických škol předmět mechanizace a evidence výpočetních prací. V Klatovech se na základě ministerské výjimky vyučovalo tomuto předmětu dědečkovi dnešní výuky práce na počítači, už v roce 1958. Teprve však v roce 1977 se měli žáci možnost seznámit v tehdejším Podniku výpočetní techniky s obsluhou sálového počítače. V druhé polovině 70. let se začíná ve škole pomalu rodit vlastní počítačová učebna. V současné době jsou na škole tři učebny výpočetní techniky vybavované postupně moderními počítači.

V roce 1988 došlo k další změně v organizaci ekonomických škol. Byl zrušen původní typ studia, studium dvouleté, a zůstaly jen čtyřleté střední ekonomické školy ukončené maturitou.

Znovuzrozená obchodní akademie

V roce 1990 byla v Klatovech otevřena čtyřletá obchodní akademie a i dvouletá obchodní škola. Začalo se vyučovat v třísemestrovém denním a čtyřsemestrovém dálkovém pomaturitním studiu.

V roce 1991 získala obchodní akademie právní subjektivitu. Do její správy patří nejen škola, ale také domov mládeže a školní jídelna v Puškinově ulici.

Vyšší odborná škola

Rok 1996 znamenal další mezník ve vývoji obchodního a ekonomického školství v Klatovech. Bylo zahájeno vyučování na vyšší odborné škole. Nejprve je Ministerstvem školství schválen obor bankovnictví a po dvou letech i obor účetnictví a daně. Tříletá vyšší odborná škola je určena pro absolventy středních škol s maturitou, kteří chtějí získat vyšší ekonomické vzdělání. Výhodou tohoto studia je zařazení dlouhodobé praxe do výuky bankovnictví nebo účetnictví a daně.

Události posledních let

Od 1. září 1998 je další součástí státní jazyková škola. V kursech pro dospělé i děti se vyučuje angličtina, francouzština, němčina španělština. Při této škole běží formou denního studia i pomaturitní jednoleté kursy připravující ke státní zkoušce. Jazyková škola každoročně organizuje státní zkoušky z cizích jazyků.

V roce 1999 byla škole přidělena tělocvična v bývalých kasárnách na Plánické ulici, takže poprvé mají studenti a učitelé při hodinách tělocviku vlastní střechu nad hlavou.

Na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 726/11 ze dne 7. března 2011 došlo s účinností od 1. července 2011 ke sloučení Střední zdravotnické školy, Klatovy, Kollárova 444, a Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196.
Nástupnickou organizací je Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196.

Nový název sloučené organizace je od 1. července 2011 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196.

Z historie Střední zdravotnické školy v Klatovech

Zdravotnické školství má v Klatovech tradici už od roku 1949. Škola se dnes nachází v nedávno zrekonstruované a přistavěné budově bývalých jeslí a patří k nejmodernějším SZŠ v České republice. Poslední přístavba proběhla v červenci a srpnu roku 2004. Pro výuku kosmetiky máme nově zrekonstruovanou budovu v bývalých kasárnách na Erbenově náměstí.