Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
30 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Studijní obory

Zde Vám stručně představíme studijní obory nabízené Obchodní akademií a Střední zdravotnickou školou. Vyšší odborná škola nabízí akreditvané vzdělávací programy, které naleznete zde. Jazyková škola nabízí odpolední kurzy, pomaturitní kurzy či kurz češtiny pro cizince.

Obchodní akademie

Obor vzdělání - Obchodní akademie (63-41-M/02):

- 4 roky v denní formě vzdělávání
- je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří úspěšně splnili povinnou školní docházku
- pro tento obor nejsou stanoveny zvláštní podmínky zdravotní způsobilosti

Žáci se budou vzdělávat podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem č. 12698/2007-23 vydaným MŠMT dne 28. 6. 2007
Přehled vzdělávacích oblastí:

- Jazykové vzdělávání a komunikace (český jazyk, dva cizí jazyky)
- Společenskovědní vzdělávání
- Přírodovědné vzdělávání
- Matematické vzdělávání
- Estetické vzdělávání
- Vzdělávání pro zdraví
- Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
- Odborné vzdělávání (podnik, finance, trh)

Tyto vzdělávací oblasti pomohou absolventům, aby byli schopni se efektivně učit, samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, aby se uměli vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých situacích, aby byli schopni pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k rozvoji mezilidských vztahů, aby podporovali hodnoty národní kultury, aby optimálně využívali svých osobních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, aby pracovali s informacemi a prostředky ICT a efektivně hospodařili s finančními prostředky, dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a zároveň usilovali o nejvyšší kvalitu své práce.


Třída se SPORTOVNÍM zaměřením
Žáci této třídy budou mít možnost prohlubovat své sportovní nadání díky zvýšené hodinové dotaci v rámci vzdělávání pro zdraví (tělesná výchova). Konkrétní náplň bude ovlivněna skladbou žáků této třídy.

Třída s JAZYKOVÝM zaměřením
Žáci této třídy budou mít možnost prohlubovat své jazykové dovednosti v rámci zvýšené hodinové dotace ve zvolených cizích jazycích. Žáci si povinně volí 3 cizí jazyky, škola nabízí výuku anglického, německého, francouzského, španělského a ruského jazyka.

Uplatnění absolventů školy:
Absolvent se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví. Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Tento program vytváří předpoklady pro to, aby byl absolvent připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách ekonomického nebo humanitního zaměření.

Střední zdravotnická škola

Čtyřleté studium oboru masér sportovní a rekondiční
(69-41-L/02 – masér sportovní a rekondiční)

Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Žáci absolvují v průběhu studia i předměty všeobecně vzdělávací, které je připravují i ke státní maturitní zkoušce.

Čtyřleté studium oboru praktická sestra
(53-41-M/03 - praktická sestra)

Absolventi a absolventky studijního oboru praktická sestra jsou připraveni pro uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních.Škola připravuje absolventy tohoto oboru pro uplatnění v ošetřovatelské péči i v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých.Obsah vzdělání je stanoven tak, aby absolventi tohoto oboru po zapracování mohli kvalifikovaně vykonávat činnost praktické sestry a byli připraveni i ke studiu na vyšší nebo vysoké škole. Žáci absolvují v průběhu studia jak předměty všeobecně vzdělávací, které jsou soustředěny převážně v prvních dvou ročnících, tak předměty odborné, včetně praktického vyučování ve zdravotnických zařízeních (třetí a čtvrtý ročník).

Čtyřleté studium oboru kosmetické služby
(69-41-L /01 - kosmetické služby)

Absolventky jsou připraveny pracovat v kosmetických salonech i jiných zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně-hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky. Žáci absolvují v průběhu studia i předměty všeobecně vzdělávací, které je připravují i ke státní maturitní zkoušce.

Čtyřleté studium oboru zdravotnické lyceum
(78-42-M /04 - zdravotnické lyceum)

Absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdrav. školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech. Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.