Školička U parku

Otevřena od 6.1.2014

Stále přijímáme zájemce

Více zde >

Školní jídelna
u Pivovaru

Odědy již od
39 Kč

Více zde >

Ubytování

Žákům a studentům, kteří nebydlí v Klatovech, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže

Více zde >


Asociace aktivních škol Asociace aktivních škol Projekty Projekty

Charakteristika školy

Název školy a adresa:
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196

339 01 Klatovy 1, Plánická ul. 196

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 61 781 771
IZO ředitelství školy: 600 009 386
IZO součástí školy: 000 077 232 – Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola
110 031 806 – Vyšší odborná škola
110 100 140 – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
108 031 675 – Domov mládeže
102 576 548 – Školní jídelna
Název a adresa zřizovatele: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Čísla telefonů: 376 313 551, 376 313 556, 376 310 939 (OA a VOŠ )
376 311 960 (JŠ)
376 311 548 (DM)
376 311 212 (ŠJ)
376 313 557, 376 316 602, 376 311 558, 376 320 234 (SZŠ)
Číslo faxu: 376 310 939
E-mailová adresa: obchodniakademiekt@oakt.cz
Jméno ředitele školy: Ing. Soňa Rabušicová
Jména jeho zástupců: Mgr. Jiří Bureš (VOŠ a OA)
Mgr. Lukáš Rendl (pro SZŠ)
Mgr. Jana Šandová (pro JŠ)
Vedoucí vychovatel: Mgr. Lukáš Rendl
Vedoucí jídelny: Lucie Štěrbová

Oznámení o volbách do Školské rady Vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy a Jazykové školy

při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřídí Plzeňský kraj, náš zřizovatel, Školskou radu pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu a Jazykovou školu. Tato rada bude mít 6 členů, 2 členy jmenuje zřizovatel, 2 volí pedagogičtí pracovníci a 2 zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Voliči se musí prokázat osobním dokladem.

Dne 11. dubna 2024 proběhnou volby v budově školy Plánická 196 a v budově školy Kollárova 444.

Hlasování bude tajné. Školská rada se volí na 3 roky.

Návrh kandidátů přijímá ředitelka školy do 25. března 2024, do 14:00 hodin.

Kandidáti musí se svojí kandidaturou souhlasit! Seznam kandidátů bude zveřejněn 27. března t. r. na nástěnce v budově školy.

Ing. Soňa Rabušicová
ředitelka

V Klatovech 11. března 2024

Školská rada Vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy a Jazykové školy

při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196

Členové Školské rady Vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy a Jazykové školy
ve složení:

Zástupci zřizovatele

Mgr. Dušan Kučera

Studentská 205
339 01 Klatovy

Mgr. Vítězslav Šklebený

Pod Koníčky 453
339 01 Klatovy

Zákonní zástupci nezletilých a zletilých žáků

Ing. Měsíčková Jana

Ostřetice 29
339 01 Klatovy

Kořínková Lenka

Rozvoj 106/5
339 01 Klatovy

Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Hodan Josef

Vřeskovice 78
334 01 Přeštice

Mgr. Rynešová Lucie

Měchurova 121
339 01 Klatovy

Na svém prvním zasedání stanovili jednací řád školské rady a zvolili předsedu školské rady Mgr. Dušana Kučeru.
Tohoto zasedání se jako hosté zúčastnili ředitelka školy Ing. Soňa Rabušicová a zástupce ředitelky pro OA a VOŠ Mgr. Jiří Bureš.

V Klatovech 28. června 2021

GDPR (General Data Protection Regulation)

Oznámení pověřence GDPR

S platností od 2. 5. 2018 vykonává funkci pověřence na VOŠ, OA, SZŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Klatovy, Plánická 196 paní Marie Malíková.
Telefon: 376 313 556
email: malikova.marie@oakt.cz

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů školy (příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem)

Příloha č. 5 -OSMS_1465_17.pdf [392.78 KB]

Prohlášení o přístupnosti

Vyšší odborná škola, Obchodní akademi, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 se zavazuje k zpřístupnění webové stránky http://www.oakt.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky: http://www.oakt.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1., s výjimkami uvedenými níže.

Pojmem "webové stránky" se v tomto prohlášení rozumí pouze ty části webu školy, pro které je škola povinným subjektem dle § 3 zákona č. 99/2019.

Podle § 3 zákona č. 99/2019, odstavec 3 je školské zařízení povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, které je škola povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.09.2020 podle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb.. Prohlášení bylo vypracováno vlastním posouzením – technicky způsobilým pracovníkem.

Zpětná vazba a kontaktní údaje na správce a provozovatele

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Adresa: Vyšší odborná škola, Obchodní akademi, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196
Email: obchodniakademiekt@oakt.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Důvod a způsob založení subjektu

Název školy:
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196
Adresa školy:
Plánická 196, 339 01 Klatovy
Právní forma:
příspěvková organizace
Zřizovatel:
Plzeňský kraj
Adresa zřizovatele:
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Zřizovací listina:
č.j. OŠMS/1085/2001 ze dne 30. 11. 2009
Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol:
č. j.: H/757/01 ze dne 30.11.2001, s účinností od 1.12.2001
Ředitel:
Ing. Soňa Rabušicová
Identifikace školy:
IZO 600 009 386
IČO
617 81771
Střední odborná škola
IZO 150 027 265
Součásti školy:


Střední škola

000 077 232

Vyšší odborná škola

110 031 806

Jazyková škola

110 100 140

Domov mládeže

108 031 675

Školní jídelna

102 576 548

Středisko volného času

164 101 217

Číslo telefonu:
376 313 551, 376 313 557
Číslo faxu:
376 310 939
E-mail:
obchodniakademiekt@seznam.cz
ID schránky:
nttfcie
WWW
http://www.oakt.cz/
Vymezení předmětu činnosti:
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Výchova a vzdělávání žáků a studentů ve vzdělávacích programech.
Vzdělávací programy: absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie Klatovy, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní a dálkové vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.

Vzdělávací programy: absolventi získají titul Dis.

 • 63-41-N/22 Účetnictví a daně, denní a kombinované vzdělávání, délka studia: 3 r.
 • 63-43-N/03 Bankovnictví, denní a kombinované vzdělávání, délka studia: 3 r.

Žáci a studenti absolvují odbornou praxi u firem v regionu.

2. Údaje o jmenování

Dne 25. června 2008 byla jmenována do funkce ředitelky školy Ing. Soňa Rabušicová usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3960/08, s účinností od 1. září 2008.

3. Poskytování informací

Informace poskytují:
Ředitelka:
Ing. Soňa Rabušicová, rabusicova.sona@oakt.cz, 376 310 939 (tel. i fax)
Zástupce ředitelky pro VOŠ a OA:
Mgr. Jiří Bureš, bures.jiri@oakt.cz, 376 313 551
Zástupce ředitelky pro SZŠ:
Mgr. Lukáš Rendl, rendl.lukas@szsklatovy.cz, 376 313 557
Zástupkyně ředitelky pro Jazykovou školu:
Mgr. Jana Šandová, sandova.jana@oakt.cz, 376 311 960
Kancelář školy:
obchodniakademiekt@oakt.cz, 376 313 556
Mzdová účetní:
Ing. Kateřina Kubičková, kubickova.katerina@oakt.cz
Hlavní účetní:
Květoslava Rubášová, rubasova.kvetoslava@oakt.cz
Hospodářka:
Bc. Martina Müllerová, mullerova.martina@oakt.cz
Vnitřní auditor:
Marie Malíková, malikova.marie@oakt.cz
Vedoucí DM: Puškinova 108, 339 01 Klatovy IV
Mgr. Lukáš Rendl, rendl.lukas@oakt.cz, 376 311 548
Vedoucí ŠJ při DM (Puškinova):
Lucie Štěrbová, sterbova.lucie@oakt.cz, 376 311 212
Úřední hodiny v kanceláři školy :
Pondělí - pátek:
07:30 – 07:50
09:25 – 09:40
11:15 – 11:45
14:15 – 14:45

Úřední hodiny SZŠ Klatovy :
Pondělí 10:45 – 11:30
Úterý 14:00 – 14:45
Středa 09:00 – 10:00
Čtvrtek 14:00 – 15:00
Pátek 13:00 – 13:45

 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.
 • Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
 • Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.
 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 • Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

4. Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů

Všechny stížnosti je nutné urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.

 • Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
 • Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
 • Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
 • Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.
 • Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.

5. Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání

Odvolání je přípustné:
Proti rozhodnutí ředitele školy uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
V případě rozhodnuti o nepřijetí ke studiu na středních školách do 3 dnů od doručení rozhodnutí (§ 60, odst. 19. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Odvolání se podává prostřednictvím školy.
Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

6. Ředitel se při své činnosti řídí obecně platnými předpisy a jeho postavení upravují zvláště § 164 - § 166 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, které zejména stanovují:

(1) Ředitel školy a školského zařízení

 • a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
 • c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 • g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 • a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 • b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
 • c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

(3) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
 • b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
 • c) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
 • d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
 • e) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
 • f) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 • g) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
 • h) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

(4) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace a vedoucí organizační složky státu je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba nebo organizační složka státu vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace a vedoucím organizační složky státu může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním zákonem. Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Zřizovatel podle věty první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů.
Proti všem rozhodnutím ředitele, které vydal, jak v souladu s citovaným ustanovením, tak se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) lze podat odvolání. Toto odvolání se podává na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství a sportu, prostřednictvím SŠ. Odvolací lhůty jsou uvedeny v poučení, které je součástí každého rozhodnutí.
Činnost školy a rozhodování ředitele upravují mimo školského zákona a správního řádu dále zejména tyto předpisy:
zákon 218/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech), zákon č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), vyhláška 13/2005 Sb. o středním vzdělávání, vyhláška 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhláška č. 442/1991 Sb. o ukončování studia na středních školách, č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a mimořádně nadaných – vše v platném znění.
Předpisy jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách.

7. Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada za odeslání informace na adresu zadanou žadatelem dle platného ceníku České pošty s.p.

Úhrada za vystavení stejnopisu vysvědčení dle vnitřní směrnice.

Úhrada za pořízení kopií
za pořízení kopie A4 jednostranné/oboustranné 2,- Kč
za pořízení kopie A3 jednostranné/oboustranné 4,-Kč

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu a za každou další započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 150,- Kč.
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.

8. Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2021/2022

9. Směrnice o ochraně oznamovatelů

Směrnice o ochraně oznamovatelů